Norsk Klinikk for ISTDP - Spesialisert Psykologklinikk i Drammen

Norsk Klinikk for ISTDP tilbyr:

Forskningsbasert behandling

Kliniken benytter en anerkjent terapimetode med støtte i nasjonal og internasjonal forskning

Intensive og fokuserte forløp

Klinikken arbeider systematisk for å videreutvikle effektive og endringsbevirkende terapiforløp.

Resultatorientert Praksis

Klinikken kartlegger og evaluerer hvert enkelt forløp for å øke kvaliteten på våre tjenester.

Ønsker du fokusert og intensivert samtaleterapi hos en av våre psykologer? Vi har kort ventetid.

Om klinikken

Norsk Klinikk for ISTDP er en privat psykologklinikk som er likeverdig opptatt av behandling, forskning og fagutvikling.
  • NK-ISTDP er en psykolog-klinikk i kontinuerlig utvikling for å kunne tilby høy kvalitet på behandlingen. Det betyr at fagfolkene som arbeider i klinikken, i tillegg til å være fokuserte i timene de arbeider sammen med klienten, bruker mye tid mellom hvert møte for å optimalisere måten man kan arbeide sammen i behandlingstimene. Tilnærmingen som benyttes i det terapeutiske arbeidet heter ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy eller Intensiv Dynamisk Korttidsterapi som er den norske oversettelsen) og systemet for å sikre høy kvalitet på behandlingen heter FIT (Feedback Informed Treatment) sammen med systematisk videoveiledning.

  • NK-ISTDP er etablert av psykologer med lang og bred klinisk erfaring, inkludert å utvikle metoder for også å kunne hjelpe mennesker som tidligere ikke har respondert på ordinær behandling. Med et ønske om å gjøre denne kunnskapen og behandlingsformen tilgjengelig for flest mulig arbeider psykologene både med spesialistutdanning av psykologer, videreutdanning av leger og annet helsepersonell, forskning, undervisning og behandling. Alle psykologene i NK-ISTDP fordyper seg i psykoterapi og motiveres av å optimalisere behandling for psykiske plager.

  • I NK-ISTDP har alle behandlere en fokusert tilnærming der de i første time sammen med klienten, skaper felles forståelse om hva som skaper de aktuelle vanskene og hvordan en sammen kan arbeide med dem. Videre sjekkes det mellom hver time om behandlingen gir de resultatene man ønsker. Dette gjøres gjennom nettbaserte spørreskjema. Behandlingstimer tas opp på video (slettes etter avtale med hver klient) og gir mulighet for å studere og utvikle gode måten man møter klientene på i hver sesjon. Hos NK-ISTDP bruker vi tid på hver klient og har gode systemer for å optimalisere behandlingen. Slik ønsker vi å tilby en forskningsbasert behandling av høy kvalitet til alle som ønsker å bedre sin psykiske helse.

  • NK-ISTDP er en klinikk uten driftstilskudd eller refusjonsordning. Det vil si at du ikke trenger henvisning fra lege og du må betale behandlingen i sin helhet. Klinikken ønsker å tilby rask behandling og har som målsetning å tilby time innen en uke fra klienten tar kontakt. NK-ISTDP tilbyr timer på 45 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 135 minutters varighet. Det anbefales å velge 90 minutter for den første samtalen. De fleste av våre klienter velger 60 eller 90 minutters timer etter dette. Her står man fritt til å velge det som passer en best. For mange er en time per uke tilstrekkelig mens det for andre er mer effektivt å intensivere behandling gjennom flere timer per uke i en periode. I NK-ISTDP er vi fleksible og tilpasser hyppighet og varighet til den enkeltes behov. Alle klienter mottar før hver time en «link» til et spørreskjema på SMS eller mail. Resultatene fra disse spørsmålene er tilgjengelige for klient og behandler, slik at begge kan følge utviklingen i behandlingen og sammen ta grep for å sikre at felles målsetning oppnås.

Våre psykologer og psykologspesialister:

Roger Sandvik Hansen

Roger Sandvik Hansen er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi med videreutdanning og veilederutdanning i affektbevissthetsterapi (ABT) og intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Roger har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten med de fleste typer problemer mennesker søker psykolog for. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og underviser i psykoterapi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Filip Myhre

Filip Myhre er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi med videreutdanning og veilederutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Filip har bred klinisk erfaring og har spesialisert seg på psykoterapi med voksne og har erfaring med å behandle angst, depresjon, relasjonelle vansker og de fleste typer psykiske utfordringer. I tillegg til privatpraksis driver han med utdanning og veiledning av leger og psykologer i ISTDP og utdanning og veiledning av helsepersonell i psykosomatiske problemstillinger.

Bernt Langvasbråten

Bernt Langvasbråten er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi med videreutdanning og veilederutdanning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Han har bred klinisk erfaring med å arbeide med de fleste typer vansker og utfordringer som folk søker psykologisk behandling for. I tillegg til privat praksis arbeider han som veileder og lærer i ISTDP.

Reza Zarabi

Reza Zarabi er psykolog og utdannet ved NTNU og har erfaring fra poliklinikk og døgnbehandling i AHUS og Modum Bad, med et bredt spekter av diagnoser og plager. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

Maja W. Dragland

Maja W. Dragland er psykolog og spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten med fordypningsområde i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Hun har særlig kompetanse på angst, depresjon, traumer, utbrenthet og relasjonelle vansker. Dragland er for tiden i permisjon.

Sebastian Dijkman

Sebastian Dijkman er psykolog og utdannet ved NTNU med erfaring fra spesialisthelsetjenesten i AHUS og i Trondheim. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne med et bredt spekter av psykologiske vansker. Sebastian har i tillegg erfaringsbakgrunn fra metakognitiv terapi.

Anett Tveit

Anett Tveit er psykolog og utdannet ved NTNU. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Sør-Trøndelag og hennes spesialiseringsområde er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker.

Kristoffer Ludvigsen

Kristoffer Ludvigsen er psykolog og utdannet ved NTNU. Han har erfaring fra spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken og Stavanger Universitetssykehus. Hans spesialiseringsområde er psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) for voksne, med et bredt spekter av psykologiske vansker. Kristoffer er i tillegg fagfellevurdert terapeut i Basal Eksponeringsterapi (BET).

Susanna Bjerke

Susanna Bjerke er psykolog og utdannet ved Universitetet i Tromsø (UiT). Susanna har erfaring fra poliklinikk i spesialisthelsetjenesten og innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid i førstelinjetjenesten. Hennes spesialiseringsområde er psykoterapi for voksne med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Susanna har i tillegg fullført en videreutdanning i kognitiv terapi.

Ernst Olav Botnen

Ernst O. Botnen er utdannet psykolog ved NTNU. Han har variert erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med ulike psykiske vansker hos personer i alle aldersgrupper. Han er nå under spesialisering i psykoterapi med intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) som metode. Han har også erfaring med kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi.

Nyheter fra klinikken